Plannen

Plan van aanpak voor de verduurzaming van de bedrijfsvoering. De Omgevingsdienst regio Utrecht wil verduurzamen maar hoe pak je dat aan? In 2020 heb ik een plan opgesteld gericht op drie lijnen: 1) Naar CO2 neutraal, 2) Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en 3) Communicatie als verweven onderdeel in de project- en procesaanpak. Met dit plan van aanpak ben ik momenteel (2022) bezig met de vervolgstappen.

Interviewronde bij basisscholen over afval. In gemeente de Bilt zijn vele basisscholen afval aan het scheiden in de klas. Maar hoe staat het ervoor? Doet elke school mee? Is de hoeveelheid restafval verminderd? Wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de belemmeringen? De inventarisatie en de interviews met de schooldirecteuren levert de gemeente inzicht op en mogelijkheden tot volgende stappen. Opdrachtgever: de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) voor gemeente de Bilt.

Adviesopdracht Techniek in het onderwijs voor Stichting Stad & Natuur Almere over de kansen van meer technologie en energie educatie in het onderwijs. Wat zijn de trends in landelijk en regionaal beleid rondom techniek in het onderwijs, en welke mogelijkheden biedt dit voor Stad & Natuur?

Adviesopdracht Fondsenwerving Verkenning van de verschillen en overeenkomsten in fondsenwerving bij de sectoren natuur en cultuur. Hoe kan het ‘Geven aan Groen‘ gestimuleerd worden, wat leren we van de sector cultuur? Interviews en analyse van gegevens. Een opdracht voor Innovatie Agro & Natuur (EZ).

De rapportage downloaden: Samenvatting Groen Geven fondsenwerving in cultuur en natuur. Of lees het artikel geven aan groen.

Adviesopdracht Fondsenwerving Natuur Verkenning over fondswerving en nalatenschappen bij natuur-beherende organisaties. Met het oog op de voorspelde ‘Gouden toekomst’ voor nalatenschappen is het zaak een beeld te krijgen hoe de verschillende natuurorganisaties dit oppakken. Achterliggend doel is te kijken hoe de sector natuur als geheel hierin versterkt kan worden. Opdracht van deze verkenning voor Innovatie Agro & Natuur (EZ). Interne verslaglegging.

Redactie en inventarisatie ‘Energiebesparingspotentieel Gelderse sportaccommodaties en scholen‘. Een pionerend onderzoek uitgevoerd in samenwerking met Cailin Partners, Duurzaam Verenigen en W/E adviseurs in opdracht van de provincie Gelderland. Download hier het eindrapport Gelderse Sportaccomodaties en Scholen (sept 2015).